Klachtenregeling / vertrouwenspersoon

Klachtenregeling
Als ouder kunt u ontevreden zijn over bepaalde zaken op school. We gaan er vanuit dat we de meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen. We nodigen u van harte uit bij ontevredenheid, de leerkracht en de schoolleiding aan te spreken.

Als u er met de leerkracht en de schoolleiding niet uitkomt en de klacht naar uw mening niet naar behoren is opgelost, dan kunt u deze voorleggen aan de raad van toezicht of een klacht indienen bij de klachtencommissie.

Raad van toezicht

  • Stichting Noventa Onderwijs t.a.v. Elvrie Croes, bestuurder a.i.
  • 0511 542 540
  • E-mail: e.croes@noventa.nl

Klachtencommissie Bijzonder Onderwijs

  • Postbus 82324 2508 EH Den Haag
  • E-mail: info@gcbo.nl
  • 070-3861697

De volledige klachtenregeling, waarin de procedure klachtbehandeling beschreven staat, ligt ter inzage bij op het stafkantoor van de stichting Noventa (www.noventa.nl)

Klachten ongewenst gedrag
Bij klachten over ongewenste gedrag op school, zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en kinderen natuurlijk altijd eerst contact opnemen met de directeur van de school maar zij kunnen ook een beroep doen op de ondersteuning door de vertrouwenspersoon van de stichting Noventa of op de vertrouwenspersoon voor kinderen die elke school van Noventa heeft. De vertrouwenspersoon luistert naar u, geeft informatie over mogelijke vervolgstappen en brengt u eventueel in contact met de juiste persoon of instantie voor verdere begeleiding in de klachtprocedure.

Contactgegevens externe vertrouwenspersoon

  • Jan Kuipers
  • Tel: 0511-543060 of 06-54692754

Vertrouwenspersoon voor kinderen
Elke school van Noventa heeft een vertrouwenspersoon voor kinderen. Kinderen van onze scholen kunnen klachten en zorgen rondom veiligheid en gedrag bij deze vertrouwenspersoon melden. De vertrouwenspersoon zal in gesprek gaan met het kind en zo mogelijk samen met het kind het probleem oplossen. De vertrouwenspersoon voor kinderen kan op basis van de klacht ook besluiten melding te doen bij de directeur van de school, het bestuur of bij de externe vertrouwenspersoon.

Op onze school is Natatscha Pool de vertrouwenspersoon voor kinderen.

Vertrouwensinspecteur
Voor een onafhankelijk advies in geval van een klacht, kunt u ook contact opnemen met een van de vertrouwensinspecteurs van de Onderwijsinspectie via telefoonnummer 0900-111 3111 (lokaal tarief) weekdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Onafhankelijk onderzoek
Klachten over ongewenst gedrag, die door de school naar uw beleving onvoldoende zijn opgelost, kunt u voorleggen aan de klachtencommissie. De vertrouwenspersoon kan u in het klachttraject begeleiden.

Meldplicht seksueel geweld
Bij klachten van ouders en leerlingen over de schoolsituatie, waarbij mogelijk sprake is van ontucht, aanranding of een ander zedendelict door een schoolmedewerker jegens een minderjarige leerling, is de school wettelijk verplicht het bevoegd gezag te informeren. Vervolgens is het bevoegd gezag verplicht aangifte te doen bij politie/justitie.