Pedagogisch klimaat

Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de
ontwikkeling van burgerschap.

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

  • Respect voor elkaar / omgeving
  • Samen verantwoordelijk
  • Veiligheid

Wij vinden het van belang dat er in eerste instantie wordt uitgegaan van de groep als sociale werk -en leerplek.Wij willen dat ieder kind zich veilig voelt in de groep / op school. Vanuit deze basis willen we dat er gewerkt wordt in het aangaan en onderhouden van 'gezonde' relaties. Vanuit hier willen we de kinderen succes ervaringen laten opdoen, zich vertrouwd laten voelen. Daarnaast richten we ons ook op het individu, hij/zij is autonoom, mag zijn wie het is en laten zien wat hij of zij kan.

Werkwijze Sociale opbrengsten

Onze school werkt vanuit de methode Kanjertraining wat betreft de sociaal emotionele ontwikkeling van elkindividueel kind. We monitoren de sociale veiligheid met het volgsysteem Zien. Onze school streeftnaar een goede balans tussen welbevinden en leerontwikkeling. Deze aspecten kunnen niet zonderelkaar.

Samenwerking school en ouders

Uw kind is enorm gebaat bij een optimale samenwerking tussen school en thuis. Dus met u, als ouder. Kinderen ervaren namelijk een groot gevoel van veiligheid als hun belangrijkste opvoeders zoveel mogelijk dezelfde normen en waarden delen. Als een kind weet dat als er een probleem is, ouders en school daar samen goed over kunnen praten. En beiden het belang van het kind op het oog hebben.