Medezeggenschapsraad

Twee leerkrachten en door u gekozen ouders adviseren of stemmen in met het beleid van de school. Ouders hebben de mogelijkheid tot inspraak omtrent de gang van zaken op school. Van deze mogelijkheid kan men gebruik maken via de ouderbegeleiding van de medezeggenschapsraad. De MR is samengesteld uit twee leerkrachten en twee vertegenwoordigers van de ouders. De MR kan zaken, die betrekking hebben op de school bespreken met de schoolraad. Naast de MR werkt de GMR, die de belangen op verenigingsniveau behartigt.

Schoolraad

De schoolraad vergadert gezamenlijk, ongeveer 6x per jaar, met de medezeggenschapsraad. De raad houdt zich bezig met allerlei zaken die de school betreffen. De SR is adviserend, vragen stellend, maar niet besluitvormend. Twee leden van de schoolraad hebben tevens zitting in de ledenraad van Noventa. De directeur is adviserend lid van de schoolraad.