Schoolplan 2015-2019

De indeling van het schoolplan 2015-2019 is afgestemd op het Strategisch beleidsplan van Noventa en de beleidsterreinen die wij relevant vinden voor onze schoolontwikkeling. Deze beleidsterreinen vormen de focus voor onze kwaliteitszorg. Dit betekent, dat wij de beleidsterreinen beschrijven (to plan: wat beloven we?), periodiek beoordelen (to check: doen we wat we beloven?) en borgen of verbeteren (to act). De onderscheiden beleidsterreinen in dit schoolplan komen (deels) overeen met de kwaliteitsaspecten die de Inspectie van het Onderwijs onderscheidt in haar toezichtkader. In het hoofdstuk ;Personeelsbeleid beschrijven we de competenties (in de geest van de wet Beroepen in het onderwijs) die wij hanteren voor de persoonlijke ontwikkeling van onze werknemers. Deze competenties vormen de rode draad in ons personeelsbeleid.

Jaarplan 2019-2020

Op de Merlettes werken we met een onderwijskundig jaarplan. Hierin staan onze schoolontwikkelingsplannen voor het schooljaar 2019 - 2020 beschreven. Daarnaast hebben we een (wettelijk) schoolplan voor de periode 2015-2020.

Ouder en leerling betrokkenheid

  • Verder uitbouwen leerlingenraad, betrokkenheid kinderen
  • De contactmomenten met ouders willen we anders inrichten

Werkdrukakkoord gelden goed inzetten

  • Ambulante tijd leerkrachten en onderwijsassistent worden ingezet voor werkdruk verlaging en ‘extra’ zorg voor kinderen, er wordt een jaarplanning gemaakt waarin per week staat welke taken worden uitgevoerd in ambulante tijd door de ambulante leerkrachten en onderwijsassistent.

Didactiek

  • Inzet volgend jaar op technisch lezen groepsdoorbroken op leesniveau; M4, M5, M6, M7 en M7+
  • Verder uitbouwen en borgen van didactiek: Begrijpend lezen (ook becijfering), spelling, taal en rekenen
  • Bekwamen en borgen; Edi-model & gebruik coöperatieve werkvormen
  • Blinkwereld verder uitbouwen/ borgen, hierin handvaardigheid en techniek een duidelijke plaats geven!
  • EINDTOETS ? (vervanger voor Eindcito? AMN, IEP, DIA, Route 8)