Missie

Wij zijn een basisschool waar leerlingen les krijgen van een enthousiast en gemotiveerd team die met veel inzet het beste uit eruit willen halen.

Onze leerlingen komen uit Kootstertille en de directe omgeving. Onze school is veilig, laagdrempelig en biedt structuur. Wij hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en investeren in cognitieve, creatieve en sociaal emotionele vaardigheden. 

We willen we het beste uit onze leerlingen halen door samen te werken met andere teamleden, met ouders én met de leerlingen zelf. Ook willen we hierbij gebruik maken van de deelnemers van het gezin en jeugdteam Achtkarspelen, de schoolverpleegkundige, schoolarts en andere externen .

Op deze manier kunnen onze leerlingen een goede start maken in het voortgezet onderwijs op weg naar een plek in de maatschappij.

 

Visie

De visie van CBS “De Merlettes’ kun je in tweeën opdelen in een pedagogische en didactische visie. 

 

Pedagogische visie

Vanuit onze christelijke levensvisie willen wij de kinderen normen en waarden, zoals respect voor zichzelf, anderen en hun leefomgeving bijbrengen. Dat doen wij o.a. door verhalen, waaronder die uit de bijbel, te vertellen en te bespreken. We zien de verhalen uit de bijbel als een grote inspiratiebron.

Op CBS ‘De Merlettes’ bieden we een veilige omgeving met openheid en vertrouwen. In een sfeer van vertrouwen en een openhouding werken en leren we iedere dag met onze leerlingen om het beste uit hen én onszelf te halen. Immers, ieder mens is een parel in Gods Hand. Om die veiligheid te bieden hebben we o.a. schoolregels, groepsregels, een antipestprotocol en de lessen uit onze methode

We willen dat onze leerlingen blij zijn met zichzelf en hun plek in de groep, zich veilig voelen, waardoor ze zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen op cognitief en sociaal gebied. We bereiden de leerlingen voor op een eigen plek in de maatschappij. Doordat we samen het beste halen uit de leerlingen hebben ze grote(re) kans op succes in de maatschappij. We gaan ervan uit dat ze later terugkijken op een gelukkige én leerzame tijd op onze school. CBS ‘De Merlettes’ neemt een centrale plaats in binnen het netwerk van; onderwijs, welzijn en zorg rond kinderen en hun ouders met een stevige verankering in het dorp.

 

Didactische visie

Ieder kind op onze school verdient onze zorg. Ieder kind heeft zijn unieke persoonlijkheid en een andere behoefte om te spelen en te leren. Sommige kinderen hebben een langere tijd nodig om zich iets eigen te maken, er zijn kinderen die op een regelmatige, gemiddelde manier werken, maar ook kinderen die weinig uitleg nodig hebben en snel grote leerstappen kunnen maken.

Alle kinderen hebben recht op een eigen ondersteuning in het onderwijsproces en we streven er naar het onderwijs bereikbaar en beschikbaar te houden voor elk kind. Centraal staan de behoefte en de ontwikkeling van het kind. Gekeken wordt dan ook of de school binnen de reguliere setting dat onderwijs en die ondersteuning kan bieden. Wij hebben als taak het onderwijs zo in te richten dat recht wordt gedaan aan elk kind in de doorgaande ontwikkeling van groep 1 tot en met 8. Dit ongeacht de verschillende leerstijlen en mogelijkheden van kinderen (cognitief, sociaal, emotioneel, fysiek).

We geven deze zorg vorm en inhoud vanuit het gedachtengoed van handelingsgericht werken (HGW). HGW maakt adaptief onderwijs en doelgerichte kind begeleiding concreet zodat we passend af kunnen stemmen op verschillen tussen kinderen.

De ouders van het kind betrekken wij graag als waardevolle partner bij ons onderwijs. In plaats van te bedenken wat de leerling niet (meer) kan, wordt er gekeken naar wat het kind nodig heeft. Deze oplossingsgerichte strategie komt terug in ons denken en handelen. Ondersteuning vindt plaats vanuit een hulpvraag van de leerkracht en kan verschillend worden vormgegeven. De intern begeleider vervult hierin een begeleidende rol: Soms zal de nadruk liggen op diagnostiek en analyse, soms op begeleiding van de leerkracht of leerling(en). Wat nodig is wordt in elke nieuwe situatie opnieuw beoordeeld, steeds vanuit de principes van handelingsgericht werken. De ondersteuningsstructuur van CBS de Merlettes gaat uit van ‘handelingsgericht werken op groepsniveau’.