Verlofregeling

Wanneer kan uw kind naar de basisschool?

*     Uw kind is 3 jaar: als uw kind drie jaar en tien maanden is, kan hij/zij meestal op school komen kennismaken. Dat mag maximaal vijf dagen. Scholen zijn niet verplicht om aan deze kennismakingsdagen mee te werken.

*   Uw kind is 4 jaar: als uw kind vier jaar wordt, dan mag hij/zij naar school.

*   Vanaf 5 jaar is uw kind volledig leerplichtig. Dat betekent dat alleen gewichtige

redenen aanleiding kunnen zijn om te verzuimen.

Uw leerplichtig kind hoort tijdens de vastgestelde schooltijden op school de lessen te volgen. Er zijn echter een aantal bijzondere omstandigheden, waarvoor u extra verlof kunt aanvragen:

–         bij het voldoen van een wettelijke verplichting, voor zover dat niet buiten de lesuren kan plaatsvinden

–         in het geval van verhuizing voor ten hoogste één dag

–         bij huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad

–         bij overlijden van bloed-of aanverwanten tot en met de vierde graad

–         bij ernstige ziekte van bloed-of aanverwanten tot en met de vierde graad

–         bij bevalling van moeder/verzorgster of voogdes

–         bij 12,5-,25-,40-,50- of 60-jarige ambts-of huwelijksjubilea van bloed-of aanverwanten tot en met de vierde graad

–         voor andere, naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen.

U moet de aanvraag minstens twee dagen van te voren schriftelijk bij de directeur indienen. In het geval van overmacht kan de directeur alsnog verlof verlenen, als binnen twee dagen na de afwezigheid de reden wordt vermeld. De directeur kan slechts voor maximaal tien schooldagen per schooljaar verlof verlenen. Mocht er sprake zijn van en noodzakelijke langere periode, dan is toestemming nodig van de leerplichtambtenaar. Bij weigering is een beroepsmogelijkheid aanwezig.

 

Voor alle verzuim geldt: doe ons tijdig een verzoek door middel van een schrijven of telefoontje.