Schoolraad / MZR

De Schoolraad

De schoolraad komt gewoonlijk één keer in de zes weken in vergadering bijeen. Een lid maakt deel uit van het algemeen bestuur.

De schoolraad houdt zich bezig met het regelen op schoolniveau van alle taken die haar zijn toevertrouwd door het Algemeen Bestuur. De voornaamste taak ligt op het terrein van de communicatie tussen Algemeen Bestuur en de school. Ook op het gebied van binnen- en buitenschoolse activiteiten heeft ze haar inbreng. U kunt hierbij denken aan schoolreisjes, feesten, sport- en speldagen en de ouderavond. Nieuwe leden worden op de vergadering voorgedragen aan de leden. Ook kunnen de leden tegenkandidaten aanmelden. De zittingsduur is vier jaar.

Schoolraad:
Mevr. A. Vellema – Voorzitter
Mevr. A. Wouda
Dhr. R v.d. Veer
Mevr. S. Tibbesma
Mevr. G. de Haan

Medezeggenschapsraad
De Medezeggenschapsraad (MR) is ingesteld door het bestuur van de Vereniging op grond van de Wet Medezeggenschap Onderwijs. De MR bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten. De zittingsduur is drie jaar. De MR kan alle zaken, die betrekking hebben op de school bespreken met de schoolraad. Belangrijke taken/bevoegdheden zijn adviesrecht en in sommige gevallen zelfs instemmingsrecht bij het personeelsbeleid en de schoolorganisatie.

De GMR houdt zich met name bezig met zaken die schooloverstijgend zijn.

– Alle MR vergaderingen zijn openbaar.
– Het MR reglement ligt op school ter inzage.

Namens de ouders:
Dhr. G. Nauta
Mevr. T. Babois

Namens het personeel:
Dhr. S. Kloosterman
Mevr. E. Feenstra